V akademickom roku 2021/2022 NEOTVÁRAME

Profil absolventa

Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Má primerané vedomosti z vedných disciplín, ktoré sú východiskové pre urgentnú zdravotnú starostlivosť. Pozná zásady, postupy a štandardy v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Ovláda právne normy o rozsahu praxe zdravotníckeho záchranára, podmienky spolupráce všetkých záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému.

Absolvent na základe získaných vedomostí vie diagnostikovať, poskytovať a vyhodnocovať potrebnú urgentnú zdravotnú starostlivosť priamo v kontakte s pacientom v akútnom stave, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť počas sekundárnych transportov a poskytovať intenzívnu starostlivosť počas transportu ambulanciou mobilnej intenzívnej jednotky.

 

Uplatnenie absolventov

• Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie RZP a RLP/MIJ
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
• Zdravotnícky záchranár na oddelení urgentného príjmu alebo v príjmovej ambulancii zdravotníckeho zariadenia
• Operátor operačného strediska ZZS SR
• Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve

 

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne stým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium(podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

Ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ

  • získanie min. 15 bodov z talentovej skúšky u uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia1;
  • splnenie špeciálnych podmienok pre prijatie u uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme štúdia;

Uchádzač o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť musí doložiť potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program. Požadované tlačivo nájdete tu.

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ. Podrobné informácie tu

 

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť odpustená. V študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť (denná forma) je súčasťou prijímacieho konania talentová skúška.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 13.2.2020

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2020

Prijímacie konanie najneskôr do – 19.6.2020

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:
• papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
• elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)
Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách zverejnených na stránke MŠVVaŠ.
FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
• vyplní elektronickú prihlášku
• vytlačí elektronickú prihlášku
• potvrdí elektronickú prihlášku
• odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.
Ostatné náležitosti prihlášky nájdete tu

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny vzdeláva študentov v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť, v ktorom absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne vzdelanie pre výkon povolania zdravotnícky záchranár. Katedra sa aktívne zúčastňuje a úspešne reprezentuje fakultu na domácich a zahraničných súťažiach profesionálnych záchranárov. Spolupracuje pri organizovaní odborných a osvetových podujatí v oblasti poskytovania prvej pomoci a záchrany života. Absolventi katedry majú vysokú mieru uplatniteľnosti, sú žiadaní na trhu práce a ich vysokú odbornú úroveň potvrdzujú odborníci z urgentnej medicíny u väčšiny poskytovateľov ZZS.
Viac info na: www.kkdum.fsvaz.ukf.sk

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc

You May Also Like