Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej, ontogenetickej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia v Študijnom programe Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa – asistenta v školskej praxi, priemysle a službách.

 

Uplatnenie absolventov

Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).

 

Podmienky prijatia

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých požadovaných príloh. Úradne overené kópie vysvedčení a maturitného vysvedčenia je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú uchádzači posudzovaní podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tu

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2021/2022 je v študijnom programe Psychológia odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi? Aj to sú príklady psychologických otázok, na ktoré môžete hľadať odpovede v prípade, ak sa rozhodnete študovať psychológiu na Katedre psychologických vied, ktorá na FSVaZ garantuje a realizuje vzdelávanie študentov v študijnom odbore Psychológia na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Katedra spolupracuje v oblasti vzdelávania, výskumu a odbornej praxe s domácimi a zahraničnými univerzitami, s psychologickými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a s klinickými a poradenskými pracoviskami, disponuje moderným diagnostickým prístrojovým vybavením. Jej zamestnankyne a zamestnanci klinickou orientáciou zasahujú široký priestor terapeutických smerov. Katedra psychologických vied sa môže pochváliť úspechmi svojich študentiek a študentov v študentskej vedeckej a odbornej činnosti a aj záujmovými aktivitami realizovanými pre študentov.

Viac info na: www.kpsv.fsvaz.ukf.sk

Psychológia Bc

You May Also Like