Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej, ontogenetickej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia v Študijnom programe Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa – asistenta v školskej praxi, priemysle a službách.

 

Uplatnenie absolventov

Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).

 

Podmienky prijatia

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 posúva FSVaZ termín podávania prihlášok Bc. študijných programov do 30.4.2020. FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh (napr. skeny vysvedčení zo strednej školy za 2. a 3. ročník). Úradne overené kópie vysvedčení, maturitné vysvedčenie postačí predložiť v termíne stanovenom FSVaZ, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tu

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Psychológia odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 12.2.2020

Podanie prihlášky na štúdium – 30.4.2020

Prijímacie konanie najneskôr do – 19.6.2020

 

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi? Aj to sú príklady psychologických otázok, na ktoré môžete hľadať odpovede v prípade, ak sa rozhodnete študovať psychológiu na Katedre psychologických vied, ktorá na FSVaZ garantuje a realizuje vzdelávanie študentov v študijnom odbore Psychológia na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Katedra spolupracuje v oblasti vzdelávania, výskumu a odbornej praxe s domácimi a zahraničnými univerzitami, s psychologickými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a s klinickými a poradenskými pracoviskami, disponuje moderným diagnostickým prístrojovým vybavením. Jej zamestnankyne a zamestnanci klinickou orientáciou zasahujú široký priestor terapeutických smerov. Katedra psychologických vied sa môže pochváliť úspechmi svojich študentiek a študentov v študentskej vedeckej a odbornej činnosti a aj záujmovými aktivitami realizovanými pre študentov.

Viac info na: www.kpsv.fsvaz.ukf.sk

Psychológia Bc

You May Also Like