Psychológia Bc

  Profil absolventa Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej, ontogenetickej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

Sociálne služby a poradenstvo Bc

  Profil absolventa odboru Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva potrebné pre výkon sociálnej práce.  Má znalosti z disciplín sociálnych vied (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a ďalších), ktoré mu dávajú dobrý základ pre

Ošetrovateľstvo Bc

  Profil absolventa Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v

Sociálna práca Bc

  Profil absolventa Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mlá­dežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými, závislými osobami, ľuďmi bez domova atď. Absolvent