Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v oblasti sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej práce, sociálnej politiky a iných). Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je pripravený zriaďovať a koordinovať sociálne služby.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia  má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci štátnej správy, samosprávy, súkromného a mimovládneho sektora.

Svoje vzdelanie dokáže využiť:

  • v priamej práci s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva, zároveň má rozšírené znalosti o Rómoch;
  • pri výkone základného a špecializovaného sociálneho poradenstva;
  • pri manažovaní a koordinovaní sociálnych služieb; pri riadení zariadení sociálnych služieb;
  • pri plánovaní, organizovaní a realizovaní činností v oblasti sociálnych služieb;
  • pri príprave strategických a koncepčných materiálov.

Môže využiť všetky pracovné príležitosti, ktoré prax ponúka absolventom bakalárskeho štúdia a navyše pôsobiť:

  • ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.);
  • ako odborný alebo riadiaci pracovník v sociálnych službách, tak ako ich vymedzuje príslušná legislatíva (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné)

 

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené  jednoodborové bakalárske štúdium v odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo alebo v príbuzných odboroch – 3.1.14 Sociálna práca, 3.1.9 Psychológia, 2.1.12 Teológia, 3.1.7 Verejná politika a  verejná správa, 3.1.1 Sociológia  a predloženie právoplatného dokladu do 8.6.2018 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ:

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, po splnení  uvedených podmienok.

O prijatí na štúdium rozhodujú tri faktory, ktoré tvorí:

 

Tab. 1: Faktory prijímacieho konania.

Vážený študijný priemer (VŠP) z bc. štúdia 50 %
Priemer známok štátnej záverečnej skúšky (Bc.) 30 %
Aktivity 20 %
SPOLU 100 %

Pozn. k tab. 1: percentá môžeme nahradiť bodmi

 

 

Tab. 2: Bodové ohodnotenie na základe aktivít.

body aktivita
10 dobrovoľníctvo v rozsahu min.100 hodín  v predchádzajúcich 3 rokoch
5 ŠVOČ – účasť na školskom kole*
10 ŠVOČ – účasť na celoslovenskom kole*
10 účasť na zahraničnej mobilite (Erasmus)
10 účasť na akreditovanej vzdelávacej aktivite
10 aktívna účasť na odbornom alebo vedeckom podujatí charakteru konferencie

Pozn. k tab. 2:

* body za účasť na ŠVOČ sa nespočítavajú

– max. počet bodov – 20
– o naplnení podmienok z aktivít je uchádzač o magisterské štúdium povinný predložiť hodnoverný doklad – overenú fotokópiu
– katedra si vyhradzuje právo posúdiť  hodnovernosť dokladu

 

Po posúdení počtu prihlásených uchádzačov vzhľadom na plánovaný počet prijatých uchádzačov môže dekan po prerokovaní na kolégiu dekana upustiť od zostavovania poradia úspešnosti uchádzačov podľa uvedených kritérií. V takomto prípade sú pri prijímaní uplatnené základné podmienky prijatia a základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ.

Sociálne služby a poradenstvo Mgr