Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v oblasti sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej práce, sociálnej politiky a iných). Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je pripravený zriaďovať a koordinovať sociálne služby.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia  má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci štátnej správy, samosprávy, súkromného a mimovládneho sektora.

Svoje vzdelanie dokáže využiť:

  • v priamej práci s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva, zároveň má rozšírené znalosti o Rómoch;
  • pri výkone základného a špecializovaného sociálneho poradenstva;
  • pri manažovaní a koordinovaní sociálnych služieb; pri riadení zariadení sociálnych služieb;
  • pri plánovaní, organizovaní a realizovaní činností v oblasti sociálnych služieb;
  • pri príprave strategických a koncepčných materiálov.

Môže využiť všetky pracovné príležitosti, ktoré prax ponúka absolventom bakalárskeho štúdia a navyše pôsobiť:

  • ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.);
  • ako odborný alebo riadiaci pracovník v sociálnych službách, tak ako ich vymedzuje príslušná legislatíva (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné)

 

Základné podmienky prijatia:

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené  jednoodborové bakalárske štúdium v odbore Sociálna práca a predloženie právoplatného dokladu do 7.6.2021 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Podrobné informácie tu

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 30.4.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

Sociálne služby a poradenstvo Mgr
Posted in: MGR

You May Also Like