Profil absolventa

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mlá­dežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými, závislými osobami, ľuďmi bez domova atď. Absolvent ba­kalárskeho štúdia je schopný navrhovať formy sociálnej pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvali­ty života klientov, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do pra­xe. Absolvent má vedomosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj
tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť
kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

 

Podmienky prijatia

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých požadovaných príloh. Úradne overené kópie vysvedčení a maturitného vysvedčenia je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

 

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú uchádzači posudzovaní podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tu

 

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2021/2022 je v študijnom programe Sociálna práca odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied realizuje vzdelávanie v študijnom odbore Sociálna práca, na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, v dennej aj externej forme   štúdia.  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied má rozvinutú, a ďalej rozvíja, spoluprácu so slovenskými, českými a zahraničnými pracoviskami v oblasti stáží študentov i pedagógov, ako aj v oblasti spolupráce a participácie pri riešení vedecko-výskumných projektov. Od roku 2015 je pracovisko riadnym členom Európskej asociácie škôl sociálnej práce (EASSW). Zamestnanci a zamestnankyne katedry intenzívne spolupracujú so zariadeniami sociálnych služieb a ďalšími subjektmi, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Výskumne sa pracovisko zameriava na oblasť sociálnej práce s rôznymi cieľovými skupinami.

Viac info na: www.kspsv.fsvaz.ukf.sk

Sociálna práca Bc

You May Also Like