Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa odboru sociálna práca získava odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ho predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom ako aj v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolvent získa vedomosti o systémových súvislostiach teórie sociálnej práce a sociálnej politiky nielen v domácom, ale i zahraničnom kontexte. Vníma rôznorodosť, ale i komplexnosť sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi. Na základe vedomostí, ale i praktických skúseností nadobudnutých počas štúdia  sa stáva odborníkom v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie a sociálneho manažmentu.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent sociálnej práce má možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálny pracovník so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj tretieho sektora.

 

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené jednoodborové bakalárske štúdium v odbore 3.1.14 Sociálna práca alebo v príbuznom odbore: 3.1.1 Sociológia, 1.1.9 Andragogika, 3.1.9 Psychológia – zameranie na Sociálnu psychológiu alebo 1.1.4 Pedagogika – zameranie študijného programu na Sociálnu alebo Liečebnú pedagogiku a predloženie právoplatného dokladu do 8.6.2018 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ:

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania podľa nasledujúcich faktorov. O prijatí na štúdium rozhodujú tri faktory, ktoré tvoria:

Tab. 1: Faktory prijímacieho konania.

Vážený študijný priemer (VŠP) z bc. štúdia 50 %
Priemer známok štátnej záverečnej skúšky (Bc.) 30 %
Aktivity 20 %
SPOLU 100 %

Pozn. k tab. 1: percentá môžeme nahradiť bodmi

 

 

 

 

Tab. 2: Bodové ohodnotenie na základe aktivít.

Body aktivita
10 Aktívna účasť na vedeckom odbornom  podujatí charakteru konferencie organizovanom katedrami sociálnej práce univerzít SR a ČR.
10 Účasť na vzdelávacej aktivite, vzdelávacom programe (kurz, seminár, workshop), akreditovanom  MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MZ SR.
10 Dobrovoľníctvo v rozsahu min.100 hodín  v predchádzajúcich 2 rokoch.
5 ŠVOČ – účasť na školskom  kole*
10 ŠVOČ – účasť na celoslovenskom  kole*
10-15 Účasť študenta na zahraničnej mobilite (Erasmus) v rámci študijného odboru Sociálna práca

Pozn. k tab. 2:

* body za účasť na ŠVOČ sa nespočítavajú

– max. počet bodov – 20
– o naplnení podmienok z aktivít je uchádzač o magisterské štúdium povinný predložiť hodnoverný doklad – overenú fotokópiu
– katedra si vyhradzuje právo posúdiť  hodnovernosť dokladu

 

Po posúdení počtu prihlásených uchádzačov vzhľadom na plánovaný počet prijatých uchádzačov môže dekan po prerokovaní na kolégiu dekana upustiť od zostavovania poradia úspešnosti uchádzačov podľa uvedených kritérií. V takomto prípade sú pri prijímaní uplatnené základné podmienky prijatia a základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ.

Aplikovaná sociálna práca Mgr