Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa odboru sociálna práca získava odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ho predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom ako aj v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolvent získa vedomosti o systémových súvislostiach teórie sociálnej práce a sociálnej politiky nielen v domácom, ale i zahraničnom kontexte. Vníma rôznorodosť, ale i komplexnosť sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi. Na základe vedomostí, ale i praktických skúseností nadobudnutých počas štúdia  sa stáva odborníkom v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie a sociálneho manažmentu.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent sociálnej práce má možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálny pracovník so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj tretieho sektora.

 

Základné podmienky prijatia:

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené jednoodborové bakalárske štúdium v odbore Sociálna práca a predloženie právoplatného dokladu do 7.6.2021 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Podrobné informácie tu

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 30.4.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

Aplikovaná sociálna práca Mgr
Posted in: MGR

You May Also Like