Prijímacie konanie na UKF FSVaZ v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Bakalárske študijné programy
Prijímacie konanie na UKF FSVaZ v Nitre

Bakalárske študijné programy

Ošetrovateľstvo

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej,

Pozrieť viac
Psychológia

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej,

Pozrieť viac
Sociálna práca

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mládežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými,

Pozrieť viac
Sociálne služby a poradenstvo

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva. Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia

Pozrieť viac
Urgentná zdravotná starostlivosť

Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Má primerané vedomosti z vedných disciplín, ktoré sú východiskové pre urgentnú zdravotnú starostlivosť.

Pozrieť viac