Profil absolventa odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci: štátnej správy: úrady; samosprávy: sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov; tretieho sektora: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.

Je pripravený  pre výkon:

 • základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách, ktoré sa zameriavajú na jeho poskytovanie;
 • sociálnej prevencie;
 • práce s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti;
 • organizovania a realizácie rozličných druhov, foriem sociálnych služieb a odborných činností – tak ako ich vymedzuje legislatíva;
 • organizovania a realizovania voľnočasových aktivít a činnostných terapií;
 • ďalších činností v rámci kompetencií, ktoré ustanovuje legislatíva.

Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch a iných), ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.

 

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne stým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium(podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ. Podrobné informácie tu

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 13.2.2020

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2020

Prijímacie konanie najneskôr do – 19.6.2020

 

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

 • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
 • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
 • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

Ostatné náležitosti prihlášky nájdete tu

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Ústav romologických štúdií garantuje a realizuje vzdelávanie v študijnom odbore Sociálne služby a poradenstvo na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Pripravuje odborníkov a odborníčky pre oblasť sociálneho poradenstva, odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia a pre rozvoj inkluzívneho prístupu v slovenskej spoločnosti. Ústav romologických štúdií prináša študentom pravidelne workshopy a besedy s profesionálmi z praxe sociálnych služieb a poradenstva a aj možnosti aktívnej dobrovoľníckej práce so skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením. Naučíte sa, ako byť dobrým poradcom a to nie len v sociálnych službách, ale všade tam, kde je komunikácia s ľuďmi na prvom mieste.

Viac info na: www.urs.fsvaz.ukf.sk

Sociálne služby a poradenstvo Bc