Profil absolventa odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva potrebné pre výkon sociálnej práce.  Má znalosti z disciplín sociálnych vied (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a ďalších), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné).  Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci: štátnej správy: úrady; samosprávy: sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov; tretieho sektora: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.

Je pripravený  pre výkon:

 • základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách, ktoré sa zameriavajú na jeho poskytovanie;
 • sociálnej prevencie;
 • práce s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti;
 • organizovania a realizácie rozličných druhov, foriem sociálnych služieb a odborných činností – tak ako ich vymedzuje legislatíva;
 • organizovania a realizovania voľnočasových aktivít a činnostných terapií;
 • ďalších činností v rámci kompetencií, ktoré ustanovuje legislatíva.

Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch a iných), ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.

 

Podmienky prijatia

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých požadovaných príloh. Úradne overené kópie vysvedčení a maturitného vysvedčenia je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú uchádzači posudzovaní podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tu

 

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2021/2022 je v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

 • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
 • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
 • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Ústav romologických štúdií garantuje a realizuje vzdelávanie v študijnom odbore Sociálne služby a poradenstvo na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Pripravuje odborníkov a odborníčky pre oblasť sociálneho poradenstva, odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia a pre rozvoj inkluzívneho prístupu v slovenskej spoločnosti. Ústav romologických štúdií prináša študentom pravidelne workshopy a besedy s profesionálmi z praxe sociálnych služieb a poradenstva a aj možnosti aktívnej dobrovoľníckej práce so skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením. Naučíte sa, ako byť dobrým poradcom a to nie len v sociálnych službách, ale všade tam, kde je komunikácia s ľuďmi na prvom mieste.

Viac info na: www.urs.fsvaz.ukf.sk

Sociálne služby a poradenstvo Bc

You May Also Like