Profil absolventa

Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach).

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

 

Základné podmienky prijatia:

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené jednoodborové neučiteľské bakalárskeho štúdium v študijnom odbore Psychológia a predloženie právoplatného dokladu do termínu stanoveného fakultou.

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne stým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Podrobné informácie tu

Kritériá výberu uchádzačov:

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, podľa nasledujúcich faktorov.

O prijatí na štúdium rozhodujú tri faktory, ktoré tvoria:

Tab. 1: Faktory prijímacieho konania.

Vážený študijný priemer (VŠP) z bc. štúdia 50 %
Priemer známok štátnej záverečnej skúšky Bc.) 30 %
Aktivity 20 %
SPOLU 100 %

Pozn.: percentá môžeme nahradiť bodmi

 

 

 

 

Tab. 2: Bodové ohodnotenie na základe aktivít:

body Aktivita

10 bodov

 

Aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, organizovanom Slovenskou psychologickou spoločnosťou, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, Asociáciou školskej psychológie, katedrami psychológie univerzít SR, SAV, (napr. Psychologické dni, Sociálne procesy a osobnosť).

10 bodov

 

Účasť na vzdelávacej aktivite, vzdelávacom programe (kurz, seminár, workshop), akreditovanom MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR .

7 bodov

 

Aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOK

 

15 bodov

 

Aktívna účasť na celoštátnom kole ŠVOK

 

10-15 bodov Účasť študenta na zahraničnej mobilite (Erasmus) v rámci študijného odboru Psychológia

Pozn. k tab. 2:

  • počet bodov – 20
  • o naplnení podmienok aktivít je uchádzač povinný predložiť hodnoverný doklad (originál alebo overenú kópiu) – potvrdenie o účasti alebo osvedčenie, vydané organizátorom podujatia
  • katedra si vyhradzuje právo posúdiť  hodnovernosť dokladu

 

Po posúdení počtu prihlásených uchádzačov vzhľadom na plánovaný počet prijatých uchádzačov môže dekan po prerokovaní na kolégiu dekana upustiť od zostavovania poradia úspešnosti uchádzačov podľa uvedených kritérií. V takomto prípade sú pri prijímaní uplatnené základné podmienky prijatia a základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ.

Psychológia Mgr
Posted in: MGR

You May Also Like