Profil absolventa

Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach).

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

 

Základné podmienky prijatia:

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené štúdium bakalárskeho stupňa štúdia a predloženie právoplatného dokladu do 7.6.2021 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Podrobné informácie tu

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 10.2.2021

Podanie prihlášky na štúdium – 30.4.2021

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

Psychológia Mgr
Posted in: MGR

You May Also Like