Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.

 

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č.131/2002 o VŠ)

 

 

Uchádzač o študijný program Ošetrovateľstvo musí doložiť potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program. Požadované tlačivo nájdete tu.

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ. Podrobné informácie tu

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Ošetrovateľstvo odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ – 13.2.2020

Podanie prihlášky na štúdium – 31.3.2020

Prijímacie konanie najneskôr do – 19.6.2020

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

Ostatné náležitosti prihlášky nájdete tu

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Katedra ošetrovateľstva vzdeláva študentov/študentky v študijnom programe Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia, ktoré je akreditované podľa požiadaviek Európskej Únie a ktorého diplom je uznaný vo všetkých krajinách Európskej Únie. Zároveň katedra ponúka širokú paletu špecializačných štúdií pre profesionálov z praxe. Pracovníčky katedry sú v oblasti vysokoškolského vzdelávania uznávanými odborníčkami v slovenskom priestore, o čom svedčia autorské vysokoškolské učebnice využívané v nelekárskych zdravotníckych smeroch štúdia. Pre širokú verejnosť a pre akademickú obec univerzity organizuje akcie propagujúce zdravý životný štýl. Intenzívnou spoluprácou s univerzitnými nemocnicami v zahraničí zabezpečuje možnosti atraktívnych stáží pre študentky a študentov.

Viac info na: www.ko.fsvaz.ukf.sk

Ošetrovateľstvo Bc