Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.

 

Podmienky prijatia

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 posúva FSVaZ termín podávania prihlášok Bc. študijných programov do 15.8.2020. FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh (napr. skeny vysvedčení zo strednej školy za 2. a 3. ročník). Úradne overené kópie vysvedčení, maturitné vysvedčenie, LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM postačí predložiť v termíne stanovenom FSVaZ, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č.131/2002 o VŠ).

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači snajvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tu

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Ošetrovateľstvo odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ –

Podanie prihlášky na štúdium – 15.8.2020

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Katedra ošetrovateľstva vzdeláva študentov/študentky v študijnom programe Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia, ktoré je akreditované podľa požiadaviek Európskej Únie a ktorého diplom je uznaný vo všetkých krajinách Európskej Únie. Zároveň katedra ponúka širokú paletu špecializačných štúdií pre profesionálov z praxe. Pracovníčky katedry sú v oblasti vysokoškolského vzdelávania uznávanými odborníčkami v slovenskom priestore, o čom svedčia autorské vysokoškolské učebnice využívané v nelekárskych zdravotníckych smeroch štúdia. Pre širokú verejnosť a pre akademickú obec univerzity organizuje akcie propagujúce zdravý životný štýl. Intenzívnou spoluprácou s univerzitnými nemocnicami v zahraničí zabezpečuje možnosti atraktívnych stáží pre študentky a študentov.

Viac info na: www.ko.fsvaz.ukf.sk

Ošetrovateľstvo Bc

You May Also Like