Sociálne služby a poradenstvo Mgr

Profil absolventa Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v oblasti sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej

Posted in: MGR

Psychológia Mgr

Profil absolventa Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická

Posted in: MGR

Aplikovaná sociálna práca Mgr

Profil absolventa Absolvent druhého stupňa odboru sociálna práca získava odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ho predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom ako aj v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolvent získa vedomosti o systémových

Posted in: MGR